+ 38 (067) 538 39 07 info@arou.com.ua

Условия и правила предоставления юридических услуг

Договір публічної оферти про надання послуг 

«Адвокатське та ріелторське об’єднання України» (надалі по тексту – «Виконавець»), укладає даний Договір публічної оферти про надання послуг через даний сайт Виконавця (надалі по тексту – «Договір публічної оферти», «Договір») у відповідність до статей 634, 641, 642, 644 Цивільного кодексу України.

Акцепт (прийняття) умов даного Договору здійснюється Клієнтом на умовах даного Договору та засвідчує факт його укладання.

У випадку замовлення послуги у Виконавця, Клієнт погоджує умови даного Договору публічної оферти, Договір вважається укладеним між сторонами про наступне:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Виконавець – «Адвокатське та ріелторське об’єднання України», яке надає послуги особисто або через свого представника.

1.2. Клієнт – фізична чи юридична особа, яка звертається за отриманням послуг через Сайт Виконавця, та несе особисту відповідальність за достовірність та зміст вказаної ним персональної та іншої  інформації, яка повідомляється Клієнтом Виконавцю у зв’язку із наданням послуг.

1.3. Послуги – надання правової допомоги (юридичних послуг): роз’яснень, консультаційних, інформаційних та інших юридичних послуг у письмовій (шляхом складання та/або отримання відповідних документів та їх надсилання на електронну пошту (e-mail) Клієнта) чи в усній формі (шляхом усного консультування через форми спілкування, які будуть зручними для Виконавця); представництво інтересів Клієнта в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від організаційно-правових форм та форм власності на підставі доручення, виданого Клієнтом. Обсяг послуг, що надаються Виконавцем Клієнту визначається за конкретно поставленими завданнями Клієнта та узгодженими Сторонами в усній та/або письмовій формі.

1.4. Сторони – Виконавець та Клієнт (разом по тексту Договору іменуються — “Сторони”, а кожна окремо — “Сторона”).

1.5. «Договір публічної оферти» або «Договір» — даний Договір публічної оферти, який згідно чинного законодавства України регулює взаємовідносини Клієнта та Виконавця, порядок надання та оплати послуг.

1.6. Акцепт – прийняття усіх умов Договору Клієнтом та відсутність претензій Клієнта, щодо надання послуг Виконавцем. Акцепт здійснюється Клієнтом будь-яким із наступних способів:

1.6.1. Заповнення відповідної заявки на сайті Виконавця або/та замовлення телефонним дзвінком або засобами електронної пошти;

1.6.2. Укладання окремого письмового правочину з Виконавцем про надання послуг;

1.6.3. Оплата грошових коштів Виконавцю будь-яким способом відповідно до ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України;

1.7. Сайт Виконавця – офіційна веб-сторінка, електронна платформа, портал, сайт в мережі Інтернет, за адресою: arou.com.ua, яка є основним джерелом інформування Клієнтів.

1.8. Заявка – письмове заповнення Клієнтом відповідної форми документа наданого Виконавцем для отримання послуг з зазначенням реквізитів, контактних даних Клієнта у тому числі персональних даних Клієнта. Форма заявки може бути змінена та/або доповнена Виконавцем, що не заперечується Клієнтом.

1.9. Публічна оферта – публічне звернення до усіх без винятку Клієнтів для надання послуг або/та укладання правочину про надання послуг між Сторонами в майбутньому.

1.10. Електронна пошта (e-mail) Клієнта – зареєстрована на ім’я Клієнта адреса для отримання електронних повідомлень  на відповідному сервісі передачі інформації засобами електронного зв’язку. Електронну пошту вказує безпосередньо Клієнт під час заповнення заявки на сайті Виконавця.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець надає Послуги за зверненням Клієнта, а Клієнт зобов’язується їх прийняти та оплатити.

2.2. Даний Договір є публічною офертою та вважається укладеним між Виконавцем та Клієнтом з моменту акцепту Клієнтом умов даного Договору.

2.3. У разі надання Клієнтом акцепту Виконавцю для надання послуг, Клієнт зобов’язується своєчасно оплатити такі послуги на умовах, які визначені даним Договором.

2.4. Місце надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця або за домовленістю між Сторонами.

 

3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

3.1. Оплата здійснюється Клієнтом грошовими коштами на банківський рахунок Виконавця у строк та терміни, які зазначаються Виконавцем. Реквізити банківського рахунку надаються Клієнтові Виконавцем у зручний для нього спосіб (шляхом особистого вручення у паперовому вигляді, надсилання смс-повідомленням, електронною поштою тощо) або зазначаються в укладених між сторонами Договорах або виставлених Виконавцем рахунках.

3.2. Оплата здійснюється у національній грошовій одиниці України – гривні.

3.3. Ціна за надання послуг визначається Виконавцем усно або в укладених між сторонами Договорах, або виставлених Виконавцем рахунках, в надісланому Клієнту електронному листі, або в Акті про надання послуг.

3.4. Оплата за надання послуг Виконавцем здійснюється Клієнтом шляхом перерахування на банківський рахунок Виконавця 100 % попередньої оплати, встановленої Виконавцем за надання таких послуг відповідно до умов цього Договору.

3.5. Клієнт вважається таким, що виконав своє зобов’язання з моменту отримання Виконавцем грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

3.6. У разі неможливості виконати/надати Виконавцем послуги Клієнту Виконавець має право не повертати суму, яка фактично була витрачена на надання таких послуг у наступних випадках:

якщо неможливість виконати/надати послугу виникла з вини Клієнта (внаслідок надання Клієнтом неповної чи недостовірної інформації; невірної постановки завдання Клієнтом; прострочення Клієнтом оплати послуг, що призвело до пропуску строків, неактуальності послуги чи неможливості її надання тощо)

якщо неможливість виконати/надати послугу виникла внаслідок заборон, встановлених законодавством України;

якщо надання послуги, замовленої Клієнтом може кваліфікуватися як порушення законодавства України, прав третіх осіб;

якщо неможливість виконати/надати послугу спричинена відсутністю правового регулювання порушеного Клієнтом питання;

у разі настання обставин непереборної сили.

3.7. Під час надання послуг Виконавець має право збільшити чи зменшити ціну надання таких послуг Клієнту в залежності від обсягу, складності надання послуги, часу, витраченого на її надання.

3.8. У разі надання Виконавцем послуг Клієнту на безоплатній основі, оплата Клієнтом не здійснюється. Акцепт на надання послуг на безоплатній основі здійснюється шляхом заповнення Клієнтом відповідної заявки на сайті Виконавця у розділі “Безкоштовна консультація”;

3.9. Витрати пов’язані з перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, у тому числі комісія, послуги банку, тощо покладаються на Клієнта.

3.10. Послуги надаються Виконавцем протягом трьох робочих днів з моменту отримання від Клієнта на свій банківський рахунок оплати у порядку п.3.6. даного Договору за умови отримання від Клієнта необхідних для надання послуг документів та інформації.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Права та обов’язки Виконавця:

4.1.1. Виконавець надає послуги лише в межах, встановлених чинним законодавством України;

4.1.2. Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні послуг без будь-яких пояснень, в тому числі й у випадких, передбачених п.3.6. даного Договору.

4.1.3. Виконавець зобов’язаний своєчасно надавати послуги Клієнту.

4.1.4. У разі не можливості надання послуг Клієнту, який виконав умови п. 3.4. даного Договору, попередити про це Клієнта та на вимогу Клієнта повернути грошові кошти сплачені клієнтом за фактично не виконану роботу.

4.1.5. Виконавець приступає до виконання свого зобов’язання, коли Клієнтом виконано наступне:

4.1.5.1. Клієнт виконав вимоги п. 3.4. даного Договору;

4.1.5.2. Клієнт надав Виконавцю усі необхідні документи для надання послуг;

4.1.5.3. Клієнт надав Виконавцю необхідну інформацію: з додержанням усіх вимог, вказавши своє прізвище, ім’я, місто, номер контактного телефону, електронну адресу (e-mail), детальний опис ситуації з зазначенням конкретного запитання.

4.1.6. Виконавець має право використовувати та розміщувати персональні дані Клієнта.

4.1.7. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання послуг Клієнту, без попередньої згоди на це Клієнта.

4.1.8. Виконавець не надає послуги, щодо налаштування програмного забезпечення, комп’ютерної техніки Клієнта для заповнення Клієнтом заявки на сайті Виконавця.

4.1.9. Виконавець надає безкоштовні послуги у разі наявності вільного часу у Виконавця для надання таких послуг.

4.1.10.  Виконавець має право змінювати реквізити в заявці, яку заповнює Клієнт у будь-який час.

4.1.11.  Виконавець має право у будь-який час видаляти, поширювати дані (реквізити) Клієнта з сайту Виконавця.

4.1.12.  Виконавець має право посилатися на дані Клієнта, які вказані в заявці для публікації таких даних на інших сайтах, які не належать Виконавцю.

4.2. Права та обов’язки Клієнта:

4.2.1. Своєчасно сплачувати та приймати послуги, які надаються Виконавцем.

4.2.2. Надавати усі документи Виконавцю, які будуть необхідними для надання послуг.

4.2.3. Нести особисту відповідальність за надання правдивої та достовірної інформації, документів Виконавцю.

4.2.4. Клієнт зобов’язаний самостійно забезпечувати доступ до мережі Інтернет для заповнення відповідної заявки на сайті Виконавця.

4.2.5. Клієнт зобов’язаний дотримуватися правил етики під час надання Виконавцем послуг Клієнту.

4.2.6. Клієнт зобов’язаний своєчасно прийняти послуги, які надані Виконавцем та/або підписати відповідні документи, які засвідчують факт отримання послуг.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

 

5.1. У разі порушення своїх зобов’язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У разі порушення Клієнтом умов даного Договору та зобов’язань перед Виконавцем, Клієнт несе відповідальність шляхом сплати Виконавцю штрафу у подвійному розмірі вартості послуг Виконавця.

5.3. У разі, якщо Клієнт прострочив строки оплати послуг Виконавцю, Клієнт відшкодовує Виконавцю завдані збитки.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за надані послуги Клієнту та їх результати, у разі якщо Клієнтом була подана недостовірна інформація, не були подані всі необхідні документи, які є необхідними для надання послуг.

5.5. Виконавець не несе будь-якої відповідальності, у тому числі фінансової, перед Клієнтом за надання послуг та/або надані послуги у випадку підписання Акту наданих послуг Сторонами.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1. Усі спори/суперечки між Виконавцем та Клієнтом вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі не можливості вирішення спорів/суперечок між Сторонами, такий спір вирішується у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. У разі визнання будь-якого пункту даного Договору недійсним, всі інші пункти даного Договору є дійсними та підлягають виконання сторонами.

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

7.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов’язань за даним Договором може бути призупинений тільки в разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.

7.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох календарних днів повідомити про це другу Сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються відповідним документом вповноваженим на те органом.

7.3. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється.

7.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію даного Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

7.5. За час дії обставин непереборної сили  не нараховуються штрафні санкції та жодна із сторін не несе відповідальності за неможливість виконання або неналежне виконання умов цього договору.

7.6. Дія обставин непереборної сили повинна бути підтвердження відповідним висновком компетентного органу України.

 

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

8.1. Клієнт надає свою згоду Виконавцю на обробку, збереження, передачу та використання персональних даних Клієнта.

8.2. Метою обробки персональних даних є здійснення діяльності Виконавця пов’язаної з наданням послуг Клієнту.

8.3. Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта в інтересах Клієнта в процесі здійснення діяльності, що не суперечить предмету та умовам даного Договору.

8.4. Я, Клієнт даю свою згоду на обробку та зберігання моїх персональних даних, таких як: ім’я, прізвища, та по-батькові, контактних телефонів, місця проживання, адрес електронної пошти, відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 

 9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

9.1. Уся інформація, документи отримані Клієнтом від Виконавця є конфіденційними та не підлягають розголошенню третім особам.

 

  10. ТЕРМІН ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту акцепту даного Договору Клієнтом згідно п.1.6. даного Договору.

10.2. Строк дії Договору закінчується в момент підписання Акту наданих послуг або передачі Клієнту результатів наданих Виконавцем послуг у інший спосіб (у письмовій (шляхом складання та/або отримання відповідних документів та їх надсилання на електронну пошту (e-mail) Клієнта) чи в усній формі (шляхом усного консультування через форми спілкування, які будуть зручними для Виконавця).

10.3. Зобов’язання Клієнта за даним Договором вважаються виконаними після повної оплати за послуги надані Виконавцем, а також надання Виконавцю документів та достовірної і повної інформації, що необхідні  для надання послуг за цим Договором.

10.4. Виконавець у будь-який момент має право в односторонньому порядку відмовитися у наданні послуг Клієнтові в односторонньому порядку, без будь-яких пояснень.

10.5. Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін в односторонньому порядку Виконавцем у випадках, передбачених даним Договором.

10.6. Клієнт може у будь-який час розірвати даний Договір попередньо повідомивши письмово  Виконавця за 15 (п’ятнадцять) календарних днів. При цьому, вартість оплачених Клієнтом послуг не повертається та не відшкодовуються Виконавцем.

 

11. ІНШІ УМОВИ

 

11.1. Даний Договір публічної оферти складено українською мовою та має юридичну силу.

11.2. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору здійснює виключно Виконавець без попередньої згоди Клієнта та опубліковує на своєму сайті.

11.3. Дія умов даного Договору публічної оферти не поширюється на випадки укладання окремого індивідуального договору між Виконавцем та Клієнтом.

11.4. Після надання послуг Виконавцем, Клієнт зобов’язується підписати Акт наданих послуг (або Акт про відсутність претензій, щодо наданих послуг).

11.5. Усі Акти, Додаткові угоди є невід’ємною частиною даного Договору.

11.6. Клієнт підтверджує, що ретельно ознайомився з умовами даного Договору та не буде мати претензій до Виконавця в майбутньому.

11.7. Термін надання послуг Клієнту визначається за попередньою домовленістю з Виконавцем.

 Договор публичной оферты о предоставлении услуг

«Адвокатское и риелторское объединение Украины» (далее по тексту – «Исполнитель», заключает настоящий Договор публичной оферты о предоставлении услуг через данный сайт Исполнителя (далее по тексту – «Договор публичной оферты», «Договор») в соответствии со статьями 634, 641, 642, 644 Гражданского кодекса Украины.

Акцепт (принятие) условий этого Договора осуществляется Клиентом на условиях данного Договора и удостоверяет факт его заключения.

в случае заказа услуги у Исполнителя, Клиент согласовывает условия данного Договора публичной оферты, Договор считается заключенным между сторонами о нижеследующем:

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ

 

1.1. Исполнитель – «Адвокатское и риелторское объединение Украины», которое предоставляет услуги лично или через своего представителя.

1.2. Клиент – физическое или юридическое лицо, которое обращается за получением услуг через Сайт Исполнителя, и несет личную ответственность за достоверность и содержание указанной им персональной и другой информации, которая сообщается Клиентом Исполнителю в связи с оказанием услуг.

1.3. Услуги – оказание правовой помощи (юридических услуг): разъяснений, консультационных, информационных и юридических услуг в письменной (путем составления и/или получения соответствующих документов и их отправки на электронную почту (e-mail) Клиента) или в устной форме (путем устного консультирования через формы общения, которые будут удобными для Исполнителя); представительство интересов Клиента во всех органах государственной власти и местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности на основании поручения, выданного Клиентом. Объем услуг, оказываемых Исполнителем Клиенту определяется конкретно поставленными задачами Клиента и согласованными Сторонами в устной и/или письменной форме.

1.4. Стороны – Исполнитель и Клиент (вместе по тексту Договора именуемые — “Стороны”, а каждая отдельно — “Сторона”).

1.5. «Договор публичной оферты» или «Договор» — настоящий Договор публичной оферты, который согласно действующего законодательства Украины регулирует взаимоотношения Клиента и Исполнителя, порядок предоставления и оплаты услуг.

1.6. Акцепт – принятие всех условий Договора Клиентом и отсутствие претензий Клиента относительно оказания услуг Исполнителем. Акцепт осуществляется Клиентом любым из следующих способов:

1.6.1. Заполнения соответствующей заявки на сайте Исполнителя или/и заказ телефонным звонком или средствами электронной почты;

1.6.2. Заключение отдельного письменного договора с Исполнителем о предоставлении услуг;

1.6.3. Оплата денежных средств Исполнителю любым способом в соответствии с ч.2 ст.642 Гражданского кодекса Украины;

1.7. Сайт Исполнителя – официальная веб-страница, электронная платформа, портал, сайт в сети Интернет, по адресу: arou.com.ua, которая является основным источником информирования Клиентов.

1.8. Заявка – письменное заполнения Клиентом соответствующей формы документа предоставляемого Исполнителем для получения услуг с указанием реквизитов, контактных данных Клиента, в том числе персональных данных Клиента. Форма заявки может быть изменена и/или дополнена Исполнителем, что не оспаривается Клиентом.

1.9. Публичная оферта – публичное обращение ко всем без исключения Клиентов для оказания услуг и (или) заключения соглашения о предоставлении услуг между Сторонами в будущем.

1.10. Электронная почта (e-mail) Клиента – зарегистрирована на имя Клиента адрес для получения электронных сообщений на соответствующем сервисе передачи информации средствами электронной связи. Электронную почту указывает непосредственно Клиент во время заполнения заявки на сайте Исполнителя.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

2.1. Согласно условиям данного Договора Исполнитель оказывает Услуги по обращению Клиента, а Клиент обязуется их принять и оплатить.

2.2. Данный Договор является публичной офертой и считается заключенным между Исполнителем и Клиентом с момента акцепта Клиентом условий настоящего Договора.

2.3. В случае предоставления Клиентом акцепта Исполнителю для оказания услуг, Клиент обязуется своевременно оплатить такие услуги на условиях, определенных данным Договором.

2.4. Место оказания услуг считается местонахождение Исполнителя или по договоренности между Сторонами.

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

 

3.1. Оплата производится Клиентом денежными средствами на банковский счет Исполнителя в срок и сроки, которые указываются Исполнителем. Реквизиты банковского счета предоставляются Клиенту Исполнителем удобным для него способом (путем личного вручения в бумажном виде, отправка смс-сообщением, электронной почтой и т. п) или указываются в заключенных между сторонами Договорах или выставленных Исполнителем счетах.

3.2. Оплата осуществляется в национальной денежной единице Украины – гривне.

3.3. Цена за оказание услуг определяется Исполнителем устно или в заключенных между сторонами Договорах, либо выставленных Исполнителем счетах, в направленном Клиенту в электронном письме, или в Акте об оказании услуг.

3.4. Оплата за предоставление услуг Исполнителем осуществляется Клиентом путем перечисления на банковский счет Исполнителя 100 % предоплаты, установленной Исполнителем за предоставление таких услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.5. Клиент считается исполнившим свое обязательство с момента получения Исполнителем денежных средств на банковский счет Исполнителя.

3.6. В случае невозможности выполнить/оказать Исполнителем услуги Клиенту Исполнитель имеет право не возвращать сумму, которая фактически была потрачена на оказание таких услуг в следующих случаях:

если невозможность выполнить/оказать услугу возникла по вине Клиента (вследствие предоставления Клиентом неполной или недостоверной информации; неверной постановки задачи Клиентом; просрочки Клиентом оплаты услуг, что привело к пропуску сроков, неактуальности услуги или невозможности ее предоставления и т. п)

если невозможность выполнить/оказать услугу возникла вследствие запретов, установленных законодательством Украины;

если оказание услуги, заказанной Клиентом может квалифицироваться как нарушение законодательства Украины, прав третьих лиц;

если невозможность выполнить/оказать услугу вызванная отсутствием правового регулирования данного Клиентом вопросы;

в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

3.7. Во время оказания услуг Исполнитель имеет право увеличить или уменьшить цену оказания следующих услуг Клиенту в зависимости от объема, сложности предоставления услуги, времени, затраченного на ее оказание.

3.8. В случае оказания Исполнителем услуг Клиенту на безвозмездной основе, оплата Клиентом не производится. Акцепт на предоставление услуг на безвозмездной основе осуществляется путем заполнения Клиентом соответствующей заявки на сайте Исполнителя в разделе “Бесплатная консультация”;

3.9. Расходы связанные с перечисление денежных средств на банковский счет Исполнителя, в том числе комиссия, услуги банка, подобное возлагаются на Клиента.

3.10. Услуги предоставляются Исполнителем в течение трех рабочих дней с момента получения от Клиента на свой банковский счет оплаты в порядке п.3.6. данного Договора при условии получения от Клиента необходимых для оказания услуг документов и информации.

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1. Права и обязанности Исполнителя:

4.1.1. Исполнитель оказывает услуги только в пределах, установленных действующим законодательством Украины;

4.1.2. Исполнитель имеет право отказать Клиенту в предоставлении услуг без каких-либо объяснений, в том числе и в случаях, предусмотренных п.3.6. данного Договора.

4.1.3. Исполнитель обязан своевременно предоставлять услуги Клиенту.

4.1.4. В случае отсутств возможности предоставления услуг Клиенту, который выполнил условия п. 3.4. данного Договора, предупредить об этом Клиента и по требованию Клиента вернуть денежные средства оплаченные клиентом за фактически не выполненную работу.

4.1.5. Исполнитель приступает к исполнению своего обязательства, когда Клиентом выполнено следующее:

4.1.5.1. Клиент выполнил требования п. 3.4. данного Договора;

4.1.5.2. Клиент предоставил Исполнителю все необходимые документы для предоставления услуг;

4.1.5.3. Клиент предоставил Исполнителю необходимую информацию: с соблюдением всех требований, указав свою фамилию, имя, город, номер контактного телефона, электронный адрес (e-mail), подробное описание ситуации с указанием конкретного вопроса.

4.1.6. Исполнитель имеет право использовать и размещать персональные данные Клиента.

4.1.7. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для оказания услуг Клиенту, без предварительного согласия на это Клиента.

4.1.8. Исполнитель не предоставляет услуги по настройке программного обеспечения, компьютерной техники Клиента для заполнения Клиентом заявки на сайте Исполнителя.

4.1.9. Исполнитель оказывает бесплатные услуги в случае наличия свободного времени у Исполнителя для оказания таких услуг.

4.1.10. Исполнитель имеет право изменять реквизиты в заявке, которую заполняет Клиент в любое время.

4.1.11. Исполнитель имеет право в любое время удалять, распространять данные (реквизиты) Клиента с сайта Исполнителя.

4.1.12. Исполнитель имеет право ссылаться на данные Клиента, которые указаны в заявке для публикации таких данных на других сайтах, не принадлежащих Исполнителю.

4.2. Права и обязанности Клиента:

4.2.1. Своевременно оплачивать и принимать услуги, которые предоставляются Исполнителем.

4.2.2. Предоставлять все документы Исполнителю, которые будут необходимыми для оказания услуг.

4.2.3. Нести личную ответственность за предоставление правдивой и достоверной информации, документов Исполнителю.

4.2.4. Клиент обязан самостоятельно обеспечивать доступ к сети Интернет для заполнения соответствующей заявки на сайте Исполнителя.

4.2.5. Клиент обязан соблюдать правила этики во время оказания Исполнителем услуг Клиенту.

4.2.6. Клиент обязан своевременно принять услуги, оказанные Исполнителем и/или подписать соответствующие документы, удостоверяющие факт получения услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

5.1. В случае нарушения своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

5.2. В случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора и обязательств перед Исполнителем, Клиент несет ответственность путем уплаты Исполнителю штрафа в двойном размере стоимости услуг Исполнителя.

5.3. В случае, если Клиент просрочил сроки оплаты услуг Исполнителя, Клиент возмещает Исполнителю причиненные убытки.

5.4. Исполнитель не несет ответственности за предоставленные услуги Клиенту и их результаты, в случае если Клиентом была подана недостоверная информация, не были представлены все необходимые документы, которые являются необходимыми для предоставления услуг.

5.5. Исполнитель не несет какой-либо ответственности, в том числе финансовой, перед Клиентом за предоставление услуг и/или оказанные услуги в случае подписания Акта оказанных услуг Сторонами.

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

6.1. Все споры/споры между Исполнителем и Клиентом решаются путем переговоров.

6.2. В случае не возможности разрешения споров/споров между Сторонами, такой спор решается в судебном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

6.3. В случае признания какого-либо пункта данного Договора недействительным, все другие пункты данного Договора, являются действительными и подлежат исполнению сторонами.

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

 

7.1. Течение срока исполнения Сторонами обязательств по данному Договору может быть приостановлен только в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), а именно: пожара, стихийного бедствия, вооруженного конфликта, перекрытие путей движения транспорта вследствие забастовок, решений Правительства или других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон.

7.2. Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение трех календарных дней уведомить об этом другую Сторону. Факт наличия и срок действия форс-мажорных обстоятельств подтверждаются соответствующим документом уполномоченным на то органом.

7.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы течение срока исполнения обязательств возобновляется.

7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 календарных дней подряд, Стороны имеют право прекратить действие данного Договора. При этом убытки, причиненные прекращением действия Договора, не возмещаются и штрафные санкции не уплачиваются.

7.5. За время действия обстоятельств непреодолимой силы не начисляются штрафные санкции и ни одна из сторон не несет ответственности за невозможность выполнения или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора.

7.6. Действие обстоятельств непреодолимой силы должна быть подтверждения соответствующим заключением компетентного органа Украины.

 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

 

8.1. Клиент предоставляет свое согласие Исполнителю на обработку, хранение, передачу и использование персональных данных Клиента.

8.2. Целью обработки персональных данных является осуществление деятельности Исполнителя, связанной с предоставлением услуг Клиенту.

8.3. Исполнитель имеет право использовать персональные данные Клиента в интересах Клиента в процессе осуществления деятельности, что не противоречит предмету и условиям настоящего Договора.

8.4. Я, Клиент даю свое согласие на обработку и хранение моих персональных данных, таких как: имя, фамилии, и отчества, контактных телефонов, места жительства, адресов электронной почты, сведения или совокупность сведений о физическом лице, юридическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано.

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

 

9.1. Вся информация, документы получены Клиентом от Исполнителя являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

 

10.1. Данный Договор вступает в силу с момента акцепта данного Договора Клиентом согласно п.1.6. данного Договора.

10.2. Срок действия Договора заканчивается в момент подписания Акта оказанных услуг или передачи Клиенту результатов оказанных Исполнителем услуг в другой способ (в письменной (путем составления и/или получения соответствующих документов и их отправки на электронную почту (e-mail) Клиента) или в устной форме (путем устного консультирования через формы общения, которые будут удобными для Исполнителя).

10.3. Обязательства Клиента по данному Договору считаются выполненными после полной оплаты за услуги предоставленные Исполнителем, а также предоставления Исполнителю документов и достоверной и полной информации, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору.

10.4. Исполнитель в любой момент имеет право в одностороннем порядке отказать в предоставлении услуг Клиенту в одностороннем порядке, без каких-либо объяснений.

10.5. Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон в одностороннем порядке Исполнителем в случаях, предусмотренных данным Договором.

10.6. Клиент может в любое время расторгнуть настоящий Договор предварительно письменно уведомив Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней. При этом, стоимость оплаченных Клиентом услуг не возвращается и не возмещаются Исполнителем.

 

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

 

11.1. Настоящий Договор публичной оферты составлен на русском языке и имеет юридическую силу.

11.2. Любые изменения и дополнения к данному Договору осуществляет исключительно Исполнитель без предварительного согласия Клиента и опубликовывает на своем сайте.

11.3. Действие условий данного Договора публичной оферты не распространяется на случаи заключения отдельного индивидуального договора между Исполнителем и Клиентом.

11.4. После оказания услуг Исполнителем, Клиент обязуется подписать Акт оказанных услуг (или Акт об отсутствии претензий, относительно оказанных услуг).

11.5. Все Акты, Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью данного Договора.

11.6. Клиент подтверждает, что тщательно ознакомился с условиями данного Договора и не будет иметь претензий к Исполнителю в будущем.

11.7. Срок оказания услуг Клиенту определяется по предварительной договоренности с Исполнителем.

Что делать, если финмониторинг заблокировал счета Что делать, если финмониторинг заблокировал счета
Срочное запретное предписание Срочное запретное предписание
Ограничительное предписание Ограничительное предписание: порядок рассмотрения и выдачи
Доказательства о совершени домашнего насилия Доказательства о совершении домашнего насилия
Домашнее насилие Домашнее насилие: как с этим бороться?
Разработка документов по охране труда Разработка документов по охране труда
Аудит пожарной безопасноти Аудит пожарной безопасности
Аудит по охране труда Аудит по охране труда
Аутсорсинг пожарной безопасности Аутсорсинг пожарной безопасности
Юридические консультации Юридические консультации
Бесплатная юридическая консультация Бесплатная юридическая консультация
Юридическая помощь призывникам Юридическая помощь призывникам
Управление коммерческой недвижимостью Управление коммерческой недвижимостью
Управление коммерческой недвижимостью Управление коммерческой недвижимостью
Управление коммерческой недвижимостью Управление коммерческой недвижимостью
Управление квартирами Управление квартирами
Управление квартирой Управление квартирой
Управление недвижимостью Управление недвижимостью
Управление имуществом Управление имуществом
Управление недвижемостью Управление недвижимостью
Оформление земельного участка Оформление земельного участка
Адвокат з земельних спорів Земельні спори
Земельные споры Земельные споры
Лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии Лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии
Вернуть права после лишения за пьянку Вернуть права после лишения за пьянку
Что делать если забрали права по 130 статье КУоАП Что делать если забрали права по 130 статье КУоАП
Как забрать права после лишения за пьянку в Украине Как забрать права после лишения за пьянку в Украине
суд манивео, седубные споры с манивео, без моего ведома в манивео взяли кредит, суд moneyveo Судебные споры с Moneyveo. Манивео берет кредиты без Вашего ведома?
какие нужны документы для регистрации флп (фоп) Какие нужны документы для регистрации ФЛП (ФОП)
Регистрация ФЛП: пакеты услуг